Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 
Alapszabály

Magyar Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (MPPOE)


I. Általános rendelkezések

A Magyar Primer Prvenciós Orvosi Egyesület (továbbiakban: Egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő, önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzattal rendelkező közhasznú társadalmi szervezet.
Az Egyesületet 2005.november 10-napján megtartott alakuló ülésen alapították és a Fővárosi Bíróság azt 11. Pk.61.130/2005.szám alatt tartja nyilván.
Az Egyesület 2010. nov.5-én tartott Közgyűlésén a tagok az Alapszabályt módosították és a tisztségviselőket újraválasztották.

A módosításokat a jelen egységes szerkezetű Alapszabály dőlten tartalmazza.

1./ Az egyesület neve: Magyar Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (MPPOE)
Az egyesület angol elnevezése: Hungarian Preventive Medicine Association (HPMA)
2./ Az egyesület székhelye: 1026 Budapest, Gábor Áron u.55.
3./ Az egyesület alapításának éve: 2005
4./ Az egyesület működési területe: Magyarország
5./ Az egyesület bélyegzője: Köralakú bélyegző, benne köríves felírat: Magyar Primer Prvenciós Orvosi Egyesület


II. A Egyesület fő céljai, feladatai, közhasznú tevékenysége

Az Egyesület célja - szigorúan tudományos alapon - a genetikai faktorok, a környezeti tényezők, az étrendi hatások és a mozgás betegségek kockázatára gyakorolt hatásainak kutatása, az ezekkel kapcsolatos információk ismertetése a szakmai és a laikus közönséggel.
Az Egyesület feladatának tekinti az elsődleges megelőzés ügyének társadalmi képviseletét mind a döntéshozók, mind a laikus közönség felé. Az Egyesület küzd minden olyan félreértés, téves információ vagy üzleti érdekeken alapuló megtévesztés ellen, ami csak látszólag szolgálja a betegségek megelőzését.


Emellett arra törekszik, hogy tudományos megalapozottsággal, vizsgálja, értékelje, megismerje, megismertesse, kutassa a betegségek megelőzésének lehetőségeit, az öregedés folyamatait és az élet aktív szakaszának meghosszabbítását segítse. Az Egyesület a betegség mentes egészséges öregedés koncepcióját kívánja támogatni.

Az Egyesület feladata az elsődleges megelőzéssel foglalkozó kutatások szervezése, támogatása, ehhez az anyagi háttér biztosítása.

A szakmai információk nyomtatott és elektronikus formában történő terjesztése, vitafórumok biztosítása a témával foglalkozó és az az iránt érdeklődő szakmai és laikus közönségnek.

Szakmai továbbképzések és ismeretterjesztő előadások szervezése. A döntéshozók felé a tudományosan megalapozott betegségmegelőzés ügyének képviselete.


 1. küldetésének tekinti azt, hogy a betegség mentes öregedés folyamatáról szóló ismeretek minél szélesebb körben legyenek ismertek, és az emberek érdekeltek legyenek abban, hogy az öregedés lassításáért, életminőségük javításáért tevőlegesen működjenek közre.

 2. Az Egyesület segíteni kívánja a társadalmi szolgáltatások, a prevenciós módszerek, és a kezelés minőségének javítását, a páciensek / érintettek felkutatását. Megkísérli megtalálni azokat a prevenciós módokat, melyek megakadályozzák a rokkantság, immobilitás kialakulását, a függetlenség elvesztését, illetve azok kialakulásának késleltetéséhez vezetnek. Elkötelezetten támogatja azokat a társadalmi-gazdasági kutatásokat, melyek biztosítani kívánják a betegségek a korai öregedés megelőzését,

 3. Hogy céljait megvalósítsa, a következő feladatokat kívánja ellátni:
  1. Közreműködés a az elsődleges megelőzést szolgáló öregedési folyamatokat lassító orvoslás szakmai feltételeinek megteremtésében.

  2. Állásfoglalások, vélemények megfogalmazása, irányelvek kidolgozása a betegségek megelőzését és az öregedési folyamatokat lassító orvoslás kérdéseiben.

  3. Diagnosztikai és kezelési protokollok készítése, melyek megfelelnek az evidencia alapú medicina feltételeinek.

  4. Oktatói, képzési tevékenység:
   1. tudományos rendezvények szervezése orvosoknak, egészségügyi szakembereknek

   2. tudományos ismeretterjesztés, tanfolyamok, előadások szervezése laikusoknak
    Kiadványok készítése és megjelentetése.
    Együttműködés és kapcsolattartás minden olyan állami, társadalmi, gazdálkodó és civil szervezettel, egyesülettel, más egyesülettel és szövetséggel, amely segíti az eredményes működésben és céljai megvalósításában.

Az Egyesület által folytatott közhasznú tevékenység:


Az egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pont 1. alpontja szerinti, az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja:


egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.


Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.


Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési és önkormányzati képviselőt nem állít és támogat.III. Az Egyesület tagsága
1.
Az Egyesület tagjai:

1./ Az Egyesület tagjai lehetnek magánszemélyek, jogi személyek, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei (például beteg-klubok, támogatókörök).
2./ Az egyesület tagjai - a tagokat megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek terjedelme alapján:

a) rendes tagok
b) pártoló tagok
c) tiszteletbeli tagok


2./a./ Az egyesület rendes tagja lehet minden olyan magyar állampolgár, aki a belépési nyilatkozatban az egyesület alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja.

Az egyesületnek magánszemély, jogi személy, valamint annak jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete is pártoló tagja lehet (például nyugdíjas-klubok, támogatókörök) - a továbbiakban: jogi személy tag -, ha az egyesülettel a kötött megállapodásban az egyesület alapszabályát elfogadja, a tagsági viszonyból eredő kötelezettségek teljesítését, illetőleg a célok megvalósításának anyagi támogatását vállalja.


2./b./ Az egyesületbe pártoló tagként az a természetes vagy jogi személy vehető fel, aki
az egyesület célkitűzéseit erkölcsileg és/vagy anyagilag támogatja.
A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, tagdíjfizetési kötelezettsége, szavazati joga nincs. Egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.


2./c./ A egyesületbe tiszteletbeli tagként az vehető fel, aki a egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével a egyesület célkitűzéseit elsősorban erkölcsileg támogatja.


2.
A tagsági viszony keletkezése és megszűnése:

1./ A egyesületbe való belépés, illetőleg kilépés önkéntes

2./ A egyesületi tagság az egyesület közgyűlése általi felvétellel keletkezik és

a) a tag halálával, tag jogi személy megszűnésével,
b) az Egyesület megszűnésével,
c) a tag kilépésével,
d) a tag kizárásával.


3./ A tagfelvétel kérdésében a Közgyűlés határoz.


4./ A tagfelvételt megtagadó határozat ellen a bíróságnál lehet kifogással élni.

5./ Az egyesület tagjairól, jogi személy tagjairól, pártoló és tiszteletbeli tagjairól az ügyintéző szerve nyilvántartást vezet.


6./ Az egyesületből való kilépést az elnökség részére írásban kell bejelenteni.


7./ Törléssel szűnik meg a tagság a tag halála (a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnése) esetén, valamint akkor, ha a tag tagsági díjának, illetve a pártoló tag az önként vállalt anyagi támogatásának a fizetését 12 hónapnál hosszabb ideig elmulasztja, és tartozását a befizetésre legalább 15 napos határidővel felhívó fizetési felszólítás ellenére sem rendezte. A törlésről az elnökség határoz.


Az eljárás alá vont taggal az eljárás megindítását és az ellene felhozott okokat, annak bizonyítékait közölni kell. Lehetőséget kell biztosítani számára, hogy védekezését és bizonyítékait előadja. A taggal az indokolással ellátott kizáró határozatát írásban közölni kell.


A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet.

A közgyűlés határozatát a tudomásszerzéstől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül bíróság előtt megtámadhatja az Etv. 10. §-a alapján.


8./ A egyesületből történő kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott jogerős büntetésként lehet alkalmazni. A fegyelmi eljárás szabályait rögzítő Fegyelmi Szabályzatot a Közgyűlés fogadja el. Kizárásra kerül a tagok sorából az is, akit a bíróság köztörvényes bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélt. A kizárásról az elnökség határoz.
3.

A rendes tagok jogai és kötelezettségei:


1./ Az egyesület rendes tagja jogosult:

a) személyesen – illetőleg jogi személy tag esetén képviselője útján – részt vesz a egyesület vezető tisztségviselőinek és szerveinek megválasztásában, a határozatok meghozatalában.

b) részt vesz az egyesület tevékenységében és rendezvényein

c) választható az egyesület szerveibe, képviselettel járó tisztségébe

d) észrevételt, javaslatokat tesz, illetőleg véleményt nyilvánít az egyesületet érintő bármely kérdésben, valamint szerveinek működésével kapcsolatban

e) részt vesz az egyesület elnöksége által meghatározott feltételek szerint az egyesületi bizottságok, illetőleg az általa választott munkacsoportok munkájában

f) részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben

g) igényelheti az egyesület szakembereinek segítségét (az elnökség által meghatározott módon)

h) igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait

i) kiadványain feltüntetheti az egyesületi tagságát


2./ Az egyesület rendes tagja kötelezettségei:

a) az egyesület alapszabályának és egyéb szabályzatának, valamint a vezető szervek által hozott határozatoknak a betartása

b) az egyesület, illetőleg vezető szervei által meghatározott célkitűzése megvalósításának elősegítése

c) az egyesületnek tagdíja nincs, a tagság feltétele, hogy évente legalább egy alkalommal részt kell venni a egyesület által szervezett rendezvényen

d) az egyesület vagyonának megóvása


4.
A pártoló tagok jogai és kötelezettségei:

1./ Az egyesület pártoló tagjainak jogai:

a) javaslatokat és észrevételeket tehet az egyesület működésével kapcsolatban

b) az elnökség meghívása alapján személyesen - illetőleg jogi személy esetén képviselője útján - tanácskozási joggal részt vehet az egyesület közgyűlésén.

c) az elnökség által megállapított feltételek mellett részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben, részt vehet az egyesület rendezvényein


2./ Az egyesület pártoló tagjainak kötelezettségei:

a) az egyesület alapszabályának, szabályzatának, valamint határozatainak megtartása

b) az egyesület népszerűsítése

c) a vállalt hozzájárulás fizetése


5.

A tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei:

1./ A tiszteletbeli tag jogai:

a) személyesen - jogi személy esetén képviselője útján - tanácskozási joggal részt vehet az egyesület közgyűlésén

b) javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az egyesület működésével kapcsolatban

c) részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben

d) az egyesület népszerűsítése, hagyományainak ápolása


2./ A tiszteletbeli tag kötelezettségei:

a) az egyesület alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint határozatainak a megtartása

b) az egyesület népszerűsítése, hagyományainak ápolása

c) az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi támogatásaIV. Az Egyesület szervezete
A egyesület szervei:
 1. a közgyűlés

 2. az elnökség

 3. az elnök

 4. a számvizsgáló bizottság

 5. munkacsoportok

 6. szakértői tanácsadó testület

1.

A egyesület közgyűlése:

Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll.
1.1.

A közgyűlés összehívása:

1./ az egyesület rendes közgyűlését legalább évenként egyszer össze kell hívni. A közgyűlést az Alapszabály IV.2.1.2. a./ pontjában foglaltak szerint az elnökség hívja össze.


Az elnökség a közgyűlés helyéről, időpontjáról, továbbá tervezett napirendjéről az egyesület valamennyi tagját névre szóló meghívóval - legalább 15 nappal az ülés előtt - igazolható módon értesíteni köteles.


A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell, hogy amennyiben az eredeti időpontra összehívott közgyűlés határozatképtelen, úgy a még aznap (leghamarabb 1 órával későbbi időpontban) megismételt közgyűlést - az eredeti napirendben szereplő kérdések vonatkozásában - a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképesnek kell tekinteni. Erre a meghívóban utalni kell.
A részvételre jogosult egyéb személyeket és szerveket a közgyűlés helyéről és időpontjáról ugyancsak igazolható módon tájékoztatni kell.


2./ Az egyesület rendes tagjai rendelkeznek a közgyűlésen szavazati joggal.
A beteg-klubok, támogatókörök az általuk delegált személy útján gyakorolják szavazati jogukat. A delegált személy szavazati jogát a közgyűlés elnöke előtt meghatalmazással igazolja.


3./ A közgyűlésen minden szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik.
1.2.
A közgyűlés határozatképessége:

1./ A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van.


2./ Ha a közgyűlés nem határozatképes, a későbbi időpontra - akár még aznapra - ismételten összehívott közgyűlést az eredeti napirenden szereplő kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképesnek kell tekinteni erre a közgyűlési meghívóban utalni kell.


1.3.
A közgyűlés napirendje:

1./ A közgyűlés napirendjét az elnökség javaslata alapján a közgyűlés állapítja meg.


2./ Az éves rendes közgyűlésen az alábbi napirendeket kötelezően tárgyalni kell:

a) az egyesület évi költségvetésének megállapítása

b) az egyesület tevékenységéről szóló éves beszámoló jóváhagyása

c) az éves közhasznúsági jelentés elfogadása

d) a számvizsgáló bizottság beszámolója


1.4.
A közgyűlés hatásköre:
1./ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) az egyesület megalakulásának, más egyesülettel való egyesülésének, valamint feloszlásának kimondása

b) az alapszabály megállapítása és módosítása

c) az egyesület vezető szerveinek (elnökség - elnök, elnökhelyettes, elnökségi tag) valamint a számvizsgáló bizottságnak 5 évre szóló megválasztása, felmentése és alapszabállyal ellentétes magatartásuk, illetve bizalomvesztés esetén visszahívása

d) az egyesület évi költségvetésének megállapítása és az éves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása

e) az egyesület tevékenységéről szóló éves beszámoló jóváhagyása

f) az éves közhasznúsági jelentés elfogadása

g) a számvizsgáló bizottság beszámolójának elfogadása

h) az egyesület fejlesztési tervének elfogadása

i) az éves tagsági díj összegének meghatározása

j) a tagfelvétel elutasítása elleni kifogás elbírálása

k) a Fegyelmi Szabályzat jóváhagyása

l) mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal


1.5.

A közgyűlés határozathozatala:

1./ A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazat dönt.
A közgyűlés az éves beszámolót a fentiekben megjelölt általános szabályok szerint - azaz egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal - hagyja jóvá, illetve fogadja el.


2./ Nem vehet részt a határozathozatalban az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt
Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

3./ A közgyűlés bármely kérdésben titkos szavazással hoz határozatot, ha a titkos szavazást a jelenlévő szavazásra jogosultak legalább 1/3-a indítványozza.

4./ Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a leadott szavazatoknak több mint 50 %-át megszerezte. Ha több jelölt esetén az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a megválasztásához szükséges szavazatot, az újabb választási fordulóban a két legtöbb szavazatot kapott jelölt vesz részt. Az a jelölt tekintendő megválasztottnak, aki a több szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén a választást meg kell ismételni.


5./ A közgyűlésről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá.

A közgyűlésen hozott határozatokról továbbá olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből a közgyűlés döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, elletve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható.

6./ A közgyűlés nyilvános. A nyilvánosságot a közgyűlés többségi határozattal korlátozhatja, vagy kizárhatja.


1.6.
A tisztségviselők megválasztása:

1./ A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők:

a) az elnökség
- elnök
- alelnök
- örökös tiszteletbeli elnök
b) a számvizsgáló bizottság (elnöke és tagjai)

2./ Az 1./ bekezdésben meghatározott tisztségviselőket a közgyűlés öt évre választja.

3./ A közgyűlés Örökös Tiszteletbeli Elnök (ÖTE) pozíciót hozott létre, az Alapító Dr Marton István számára.


1.7.
Az egyesület rendkívüli közgyűlése:

1./ Rendkívüli közgyűlést kell összehívni

a) az elnökség többségi határozata alapján
b) ha az egyesület tagjainak 1/3-a az ok és cél megjelölésével kívánja
c) ha a bíróság elrendeli

2./ A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított egy hónapon belül össze kell hívni.

3./ A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadók.


2.
A egyesület elnöksége
2.1.

Az elnökség hatásköre:
1./ Az egyesület tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban az elnökség irányítja. Az elnökség az egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, illetőleg az egyesület más szervének hatáskörébe utalt.


2./ Az elnökség feladata és hatásköre:

a) az egyesület rendes és rendkívüli közgyűlésének összehívása

b) az egyesület törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása

c) közgyűlési határozatok végrehajtásának szervezése

d) az egyesület működésével kapcsolatos szabályzatok megállapítása és módosítása, a zavartalan működéshez szükséges határozatok meghozatala

e) munkacsoportok létrehozása, megszüntetése, beszámoltatása, tisztségviselőinek 5 évre történő megválasztása

f) fegyelmi jogkör gyakorlása, az egyesület tagjaival szembeni fegyelmi eljárások lefolytatása

g) az egyesület fejlesztési tervének, éves programjának jóváhagyása

h) az évi költségvetés, a beszámoló, és az éves közhasznúsági jelentés elkészítése

i) az egyesület eredményes működéséhez a személyi és tárgyi feltételek elősegítése

j) tagfelvételi kérelem elbírálása

k) döntés a tagok nyilvántartásból történő törléséről és az egyesületből való kizárásáról

l) más szervezetekkel kötött megállapodások jóváhagyása

m) az egyesület ügyintéző szervezetének kialakítása

n) nemzetközi szervezetbe való belépés elhatározása

o) olyan nyilvántartás vezetése, amelyből az elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya - személye - megállapítható

p) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, az alapszabály, illetőleg a közgyűlés a hatáskörébe utal


A közhasznú szervezetekről szóló törvény 7. § (2) bekezdés b)-d) pontjaiban foglaltakról az elnökség gondoskodik az alábbiak szerint:

a) A közgyűlés illetve az elnökség döntéseiről az érintetteket az elnökség haladéktalanul értesíti. Az értesítés történhet telefaxon, e-mail-en vagy ajánlott küldeményként.
Az elnökség gondoskodik továbbá arról, hogy a közgyűlés illetve az elnökség döntései, határozatai az egyesület székhelyén levő hirdetőtáblán kifüggesztésre kerüljenek. A határozatok a meghozatalukat követő napon - 8 naptári napra - kerülnek kifüggesztésre.

b) Az elnökség gondoskodik arról, hogy az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki - mások személyiségi jogainak, illetve a betegek egészségügyi törvényben foglalt jogainak sérelme nélkül - betekinthessen. Az iratbetekintésre munkanapokon, munkaidőben az egyesület székhelyén van lehetőség.

c) Az egyesület nyilvánosan, a jelen alapszabályban meghatározottak szerint működik.


Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen szolgáltatásaiból.
Az egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások és szolgáltatások bárki által megismerhetők.

Az egyesület szolgáltatásai megismerhetők:

- az egyesület székhelyén kifüggesztett hirdetményekből, tájékoztató füzetekből

- a megalakuló országos információs és szervezési feladatokat ellátó iroda tevékenysége útján

- az egyesület által kiadott prospektusokból, felvilágosító kiadványokból, szórólapokból

- az egyesület által kifejtett egyéb propaganda- és kampány-tevékenység útján.

A egyesület szolgáltatásai igénybevételének módja az egyesület elnöksége által az egyesület székhelyén kifüggesztett hirdetményekből valamint az egyesület által kiadott információs füzetekből, szórólapokból ismerhető meg.
Az egyesület beszámolóiba, jelentéseibe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségre másolatot készíthet. Az elnökség gondoskodik továbbá a jelentéseknek és a beszámolóknak az egyesület székhelyén levő hirdetőtáblán történő kifüggesztéséről.
Tekintettel arra, hogy az egyesület nem kiemelten közhasznú szervezetként kíván működni, a tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait sajtó útján nem hozza nyilvánosságra.

3./ Az elnökség - megfelelő fedezet birtokában - dönt a rendkívüli, a költségvetésben nem szereplő, valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról. Előirányzat felhasználási jogkörében dönt a költségvetési előirányzatok évközi módosításától, átcsoportosításáról.

4./ Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik az egyesület részére ingatlan vagyon megszerzése, megterhelése, elidegenítése, gazdasági-vállalkozási tevékenység elhatározása, valamint minden olyan határozat meghozatala, amelyek alapján az egyesület számára jelentős vagyoni terhek vagy kötelezettségek keletkeznek, azonban mindezek csak non-profit jellegű másodlagos tevékenységi körbe tartoznak.

5./ Az elnökség az egyesület szervezeti és működési szabályzatában, vagy egyedi határozattal egyéb - más egyesületi szerv kizárólagos hatáskörébe nem tartozó - ügyet is saját hatáskörébe vonhat.

6./ Az elnökség tevékenységéről az egyesület közgyűlésének tartozik beszámolási kötelezettséggel.


2.2.
Az elnökség tagjai:

1./ Az elnökség 3 tagból áll (elnök, alelnök, tiszteletbeli elnök).


2./ Az elnökségnek tagja lehet az egyesületben rendes tagsággal rendelkező személy, feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.


A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az egyesület elnökségének tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.


3./ Az elnökség tagjai:

a) az elnök

b) alelnök

c) tiszteltbeli elnök


4./ Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:

a) az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel

b) észrevételek, javaslatok tétele az egyesület működésével összefüggő kérdésekben

c) felvilágosítás kérése az egyesülettel , munkacsoporttal, illetőleg az egyesület egyéb szerveinek működésével összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők döntéseivel kapcsolatban

d) javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi összehívására

e) megbízás alapján az egyesület képviselete


5./ Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.


6./ Az elnökségi tagság megszűnik:

a) mandátum lejártával

b) felmentéssel, lemondással

c) visszahívással

d) elhalálozással

e) az egyesületből történő kizárással, kilépéssel


2.3.
Az elnökség működése:

1./ Az elnökség maga állapítja meg munkatervét és - a szervezeti és működési szabályzatban - ügyrendjét.

2./ Az elnökség az ügyrendben meghatározott időszakonként, de legalább 3 havonként ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök, a helyettesek vagy az elnökségi tagok egyharmada az ok és cél megjelölésévek kérik.

3./ Az elnökség ülései nyilvánosak.

4./ Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a számvizsgáló bizottság elnökét, valamint - munkacsoportokat érintő kérdések megtárgyaláskor - a munkacsoportok vezetőit.


2.4.

1./ Az elnökség ülését az elnök hívja össze.

Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről - az előterjesztések megküldésével legalább egy héttel korábban értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős esetekben az elnök rövidebb határidőt is megállapíthat.

2./ Az elnökség mindhárom tag jelenlétében határozatképes.


2.5.

1./ Az elnökség határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

2./ Az elnökségi ülésen szavazási kötelezettség áll fenn. A szavazási kötelezettség alól - indokolt esetben - az elnök felmentést adhat.

Nem vehet részt a határozathozatalban az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt

Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.


3./ Az elnökség titkos szavazással hoz határozatot a hatáskörébe tartozó tisztségviselők megválasztásakor, illetőleg bármely elnökségi tag kívánságára.


3.
Az egyesület elnöke

1./ Az egyesület legfőbb tisztségviselője az egyesület elnöke.


2./ Az elnök az elnökség közreműködésével irányítja és felügyeli az egyesület tevékenységét. Az elnököt a közgyűlés választja meg 5 éves időtartamra.


Az elnök feladatai és hatásköre:

a) a közgyűlés, valamint az elnökség üléseinek előkészítése, összehívása és vezetése

b) az egyesület képviselete; az elnök az egyesület nevében önálló aláírására jogosult a jelen alapszabály mellékletét képező aláírási címpéldány szerint

c) aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása

d) az alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásának felügyelete

e) az egyesület bizottságai és munkacsoportjai munkájának figyelemmel kísérése

f) vezeti és összehangolja az egyesület szakmai tevékenységét

g) összehangolja az elnökség és a munkacsoportok munkáját

h) irányítja az egyesület gazdálkodási tevékenységét

i) gondoskodik az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, a határozatok nyilvántartásáról

j) gondoskodik az egyesületi nyilvántartások vezetéséről

k) figyelemmel kíséri az egyesület működésével kapcsolatos jogszabályokat és kötelező érvényű előírásokat, és biztosítja azok végrehajtását, szükség esetén kezdeményezheti az egyesületi szabályzatok és határozatok módosítását

l) kapcsolattartás az országos, illetőleg területi és helyi szövetségekkel

m) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, az elnökség, illetőleg az egyesület egyéb szervének kizárólagos hatáskörébe

n) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az alapszabály, illetőleg a közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal

3./ Az elnök feladatainak egy részét az elnökség más tagjára átruházhatja – kivéve azon feladatokat, melyeket jogszabály, közgyűlés vagy az elnökség kizárólagosan az elnök hatáskörébe utal.

4./ Az elnököt – azon ügyek kivételével, amelyeket magának fenntartott – távolléte vagy akadályoztatása esetén a főtitkár képviseli.

Az egyesület alelnöke:

Az alelnök ellátja az egyes szakterületek (munkacsoportok) felügyeletét.

Az elnököt – azon ügyek kivételével, amelyeket magának fenntartott – távolléte vagy akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti.

Az egyesületnek jelenleg megválasztott titkára nincsen.


4.
A számvizsgáló bizottság

1./ A közgyűlés az egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére – 5 éves időtartamra – számvizsgáló bizottságot választ. A számvizsgáló bizottság elnökből és kettő tagból áll.


2./ Nem lehet a számvizsgáló bizottság elnöke vagy tagja az a személy aki:

a) az egyesület vezető szervének elnöke vagy tagja

b) az egyesülettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munka-viszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll

c) az egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötése nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és az egyesület által tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást –

d) az a) – c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az egyesület számvizsgáló bizottságának elnöke vagy tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelöl személy köteles az egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.


3./ A számvizsgáló bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja. A bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vesz az elnökség ülésein.

4./ A számvizsgáló bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről az elnökséget tájékoztatja.


5./ A számvizsgáló bizottság feladatai:

a) az egyesület pénz és vagyonkezelésének vizsgálata

b) a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése

c) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése

d) az éves mérleg felülvizsgálata

e) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata

f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése

g) az egyesületi tulajdon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése

6./ A számvizsgáló bizottság tagjai feladatai ellátása során jogosultak az egyesület gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba és az egyesület könyveibe betekinteni, azokat megvizsgálni, a tisztségviselőktől jelentést kérni.

7./ Az ellenőrzések megkezdéséről a bizottság elnöke tájékoztatni köteles az elnököt. Az ellenőrzés során a számvizsgáló bizottság a pénzügyi-gazdasági, illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.

8./ Az ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság elnöke – a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül – tájékoztatja az elnökséget. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek megszüntetésére is fel kell hívnia a figyelmet.

9./ A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását – az abban meghatározott határidő elteltétől számított 30 napon belül – a számvizsgáló bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi.

10./ Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat sem vezetett eredményre, a bizottság elnöke közvetlenül az intézkedésre jogosult szervhez fordulhat, szükség esetén kezdeményezheti rendkívüli közgyűlés összehívását.


5.
A munkacsoportok

Az egyesület szervezetében munkacsoportok működhetnek.

A munkacsoportok létrehozásáról az elnökség dönt, és az elnökség határozza meg az egyes munkacsoportok feladatát.


V. Az Egyesület gazdálkodása és vagyona

1./ Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

2./ Az egyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:

a) pártoló tagi hozzájárulások

b) magán és jogi személyek által pénzben vagy természetben nyújtott felajánlás, támogatás, hozzájárulás

c) állami, társadalmi szervek által nyújtott támogatás

d) másodlagos gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételek

e) egyéb non-profit jellegű tevékenységből bevételek

f) vagyonának kamatai


3./ Az egyesület induló vagyona: 500.000, - Ft készpénz.

4./ Az egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. Az egyesület tagjai a tartozásokért – a befizetett tagdíjon túlmenően – saját vagyonukkal nem felelnek.

5./ Az egyesület vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

6./ Az egyesület önálló vállalkozási tevékenységet folytathat, illetve más vállalkozáshoz csatlakozhat. A vállalkozási tevékenység célja kizárólag az egyesületi vagyon értékének megőrzése, illetve gyarapítása, továbbá az egyesület céljainak támogatása.

Az egyesület vállalkozási tevékenysége során nem lehet más egyesületnek korlátlanul felelős tagja.

7./ Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.

8./ Az egyesület befektetési tevékenységet nem folytat, így befektetési szabályzat készítésére nem köteles.

9./ Az egyesület a tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, valamint gazdasági-vállalkozási tevékenységét és az abból származó eredmény megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló rendelet és a közhasznú szervezetekre mindenkor érvényes jogszabályi előírások alapján végzi.


VI. Az Egyesület anyagi forrásainak kezelése

Az egyesület vagyona felett az elnökség rendelkezik.

A vagyon kezelője évente köteles tevékenységéről beszámolót és vagyonkimutatást készíteni.
Az egyesület a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.


VII. Az Egyesület megszűnése

1./ Az egyesület megszűnik:

a) feloszlásának a közgyűlés által történt kimondásával

b) más egyesülettel vagy társadalmi szervezettel való egyesülésével

c) feloszlatásával

d) megszűnésének megállapításával


2./ Az egyesület megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról a közgyűlés rendelkezik.

Ha a vagyonról a közgyűlés nem rendelkezett, továbbá ha az egyesület feloszlatással szűnt meg, vagy megszűnését állapították meg és a vagyonáról nem történt rendelkezés, vagyona – a hitelezők kielégítése után – állami tulajdonba kerül és azt közérdekű, betegségmegelőző célokra kell fordítani.
A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.


VIII. Záró rendelkezések

Az egyesületet a Fővárosi Bíróság 11.Pk.61.130/2005. szám alatt vette nyilvántartásba. Az egyesület a bírósági nyilván-tartásba vétellel, határozatlan időre jön létre.

A jelen okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, a köz-hasznú szervezetekről szóló mód. 1997. évi CLVI. törvény, valamint egyéb, az egyesületekre vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Záradék:

Az Alapszabályt –egyhangú határozattal - elfogadta az egyesület 2010. november 5-napján megtartott közgyűlése.

Budapest, 2010. november 5.Dr. Marton István
A közgyűlés levezető elnöke

Zalatnai Lajosné
a közgyűlés jegyzőkönyv vezetője

Dr. Barna Judit
Jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Bálint Géza
Jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Takács István
az Egyesület Elnöke


Ellenjegyzem: 2010.11.25.

NOBEL LAUREATE
ELIZABETH BLACKBURN

Telomeres and Telomerase in diseases of aging
c. 2011.10.24-én elhangzott angol és magyar nyelvű előadása
megtekinthető itt >>
>>

FÓRUM: Az egészségben korosodás tudománya
The Science of Healthy Aging

TÁMOGATÓINK
május
 • H
 • K
 • S
 • C
 • P
 • S
 • V
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31